Vim Li Cas Kuv Thiaj Los Sib Tws

Nyob hauv Brooklyn Park, peb muaj txhua haiv neeg nyob rau hauv, txhua haiv neeg yog lub zog ntawm peb lub nroog thiab peb yuav nov qab tsis tau. Yog kuv tau los ua Tswv Nroog kuv yuav txhawb kom lub nroog Brooklyn Park txais cov neeg tuaj ua haujlwm kom yog peb cov pej xeem hauv peb lub nroog. Kuv yuav rub txhuaj leej lom mus sib cuag thiab nrog kuv sib ntawm tsim yim los mus tsim kho peb lub nroog kom sawvdaws muaj suab. Peb lub hom phiaj yog tsim kho kom Brooklyn Park zoo rau txhua leej txhua tus.

PUB

Kev Pab Tiv Thaiv COVID thiab Kev Noj Qab Haus Huv

Brooklyn Park yog ib lub nroog ua muaj COVID-19 nce siab heev li nyob rau Hennepin County. Vim li no peb thiaj li yuav tsum koom tes nrog rau ib tsoom nom tswv nyob hauv peb lub xeev los mus tsim kom muaj kev noj qab haus huv rau lub zej zos.

Tsim Kev Lag Luam Rau Txhua Leej nyob Brooklyn Park

Hollies yog ib tus tswv lag luam me, nws tod taub txog kev nyuaj ua yuav los qhib lag luam nyob rau hauv Brooklyn Park. Hollies tos taub txog pej xeem kev los mus sib pab sib txhawb rau hauv yus tsev neeg thiab nws muaj lub zeem muag yuav los txhawb kom peb cov lag luam nce thiab los mus pab rau peb cov pej xeem.

Pab Zej Zog Muaj Kev Thaj Yeeb Nyab Xeeb

Yuav los tsim kev tso crime, yuav los tsim tub ceev xwm hauv zej zog, thiab los mus tsim kom muaj program los pab rau cov hluas qhov no yog Hollies yuav mob siab ua. Peb yuav tsum txhawb cov hluas kom lawm muaj kev vam meej mloog niam mloog txiv lus. Yog lawm pom kev vam meej lawm peb sawvdaws cov ua niam ua txiv thiab lub nroog Brooklyn Park yuav muaj loj hlob xwb.

Yuav Los Tham Txog Kev Nyuab Ntawm Vaj Tsev

Txhua tsev neeg tsim nyog muaj vaj tsev nyob kom lawm thiab mus khwv tau rau lawm tsev neeg thiab npaj rau lub neej yav so hauj lwm lawm.

Txhawb Nqa Txhua Haiv Neeg

Nyob hauv Brooklyn Park, peb muaj txhua haiv neeg nyob rau hauv, txhua haiv neeg yog lub zog ntawm peb lub nroog thiab peb yuav nov qab tsis tau. Yog kuv tau los ua Tswv Nroog kuv yuav txhawb kom lub nroog Brooklyn Park txais cov neeg tuaj ua haujlwm kom yog peb cov pej xeem hauv peb lub nroog. Kuv yuav rub txhuaj leej lom mus sib cuag thiab nrog kuv sib ntawm tsim yim los mus tsim kho peb lub nroog kom sawvdaws muaj suab. Peb lub hom phiaj yog tsim kho kom Brooklyn Park zoo rau txhua leej txhua tus. 

Los Mus Tsim Kho Kev Mus Los Hauv Zej Zos

Muaj ntau tsev neeg, kev mus los sib cuag tsis yooj yim thaib tsis tau li lawm lub siab xav. Kuv yuav coj lub tswv yim tshiab los mus tsim kho kev mus los sib cuag rau cov ua caij bus hauv peb lub nroog no (hnub tuaj rau hnub poob thiab qaum teb rau qab teb) thaib yuav los tsim kho txoj kev Hwy 252. Tam sim no kev mus los nyuaj heev rau cov tsis muaj tsheb nyob hauv peb lub nroog, yeeb vim li no kuv thiaj xav los mus rhawv ib lub tsim yim tshiab. Kuv yuav rub laj mej pej xeem lom mus sib tawm tswv yim tsim kho peb lub nroog Brooklyn Park ua ke.

Hollies Winston

Vim Li Cas Kuv Thiaj Los Mus Sib Tws

Qhov ua rau Asmeskas vam meej yog vim nws qhib kev rau nws cov neeg los mus tsim kom lawm lub hom phiaj mus tau deb, qhib kev kom neeg sib zog los mus tsim thiab khwv kom lub neej yav pem suab muaj tsua vam meej zej zus.Lub zeem muag ntawm niaj hnub thiaj li no nyob rau ntawm peb sawvdaws lub xub pwg: tag nhro cov neeg tuaj nyob rau Asmeskas teb no tsis hais cov tuaj qub los tuaj tshiab, cov African American, cov Native Americans, los si Hmoob nrog rau txhua haiv neeg ua los mus tsim tsa peb lub teb chaws no. Kuv tsev neeg yog ib zaj dab neeg hauv Asmeskas keeb kwm. Kuv pog thiab kuv yawg, thaum pib tsis muaj dab tsis li thaum nkawd khiav los nyob rau Chicago vim rau kev tsim txom, quab yuam caij tshuj thaum nyob sab qab teb Asmeskas.Txawm nkawd yug nyob deb nroog los thuam los mus nyob yuav nroog lawm, nkawd kuj los mus yoog tau lawm thiab, zoo dhua nyob qhov chaws phom sij.Kuv pog thiab kuv yawg nkawd sib zog khwv, los tsim lag luam thiab vim nkawd kev hlub rau nkawd

tsev neeg, kuv pog thiab yawg thiaj tsim lub neej rau kuv niam thiab kuv txwv nkawd kom mus tau deb es caum cuag nkawd lub hom phiaj. Kuv niam thiab kuv txiv nkawd los kuj sib zog khwv, ob tus thiaj los mus nyob rau hauv Minnesota no thiab lub zeem muag los yeej nyob nrog nraim kuv los txog niaj hnub no. Kuv tod taub txog peb tsev neeg lub zeem muag kom yuav tsum sib zog khwv, hlub yus tsev neeg thiab ntseeg Vajtswv Ntuj yog ib qhov zoo ua kuv kawm ntawm kuv tsev neeg los. Kuv txoj haujlwm tsis yog los pab kuv xwb, tabsi yuav tau pab thiab tsim kom muaj opportunities rau lawm tus tib yam. Brooklyn Park zaj dab neeg los yog kuv txoj thiab yog Asmeskas txoj ib yam nkaus. Thaum pib yog cov kwvtij Swedish, Scandinavian thiab German coj lawm cov tsev neeg los tom qab ntawd yog cov kwvtij West African, LatinX, Hmoob, Native thiab African American ua los mus nhriav lub neej tshiab rau lawv cov tsev neeg. Kuv los sib tws ua Tswv Nroog hauv Brooklyn Park no yog vim kuv xav rub tag nhro cov pej xeem hauv peb lub nroog los ua kev tsis hais tus muaj tus pluag, tug kawm ntawv qis tug kawm ntawv siab, tug ua laj ua kam los si tu ua lag luam. Kuv yuav coj peb lub suab pej xeem mus rau city hall. Tag nhro peb sawvdaws yuav los mus tsim kho peb lub nroog kom muaj noj muaj haus, los mus tiv thaiv tus kab mob COVID-19 thiab pab kom peb lub nroog muaj Tub Ceev Xwm hauv Zej Zog los mus saib xyuas kom lub nroog muaj kev thaj yeeb nyab xeeb.

Kuv xav hais rau koj thiab tsev neeg tuaj mus pov npav xaiv kuv los ua Tswv Nroog rau Brooklyn Park, kuv yuav coj lub zeem muag tshiab no los pab rau ib tsoom pej xeem thiab lub neej yav tom ntej.

Join the movement!

Join our campaign email list to get updates, latest information and ways to be involved.

Hollies Winston for Brooklyn Park

6066 Shingle Creek PKWY # 1102
Brooklyn Center, MN 55430

PREPARED AND PAID FOR BY HOLLIES WINSTON FOR BROOKLYN PARK | 6066 Shingle Creek PKWY # 1102, Brooklyn Center, MN 55430